Hyresnämnden

I Sverige finns hyresnämnden som är en opartisk, domstolsliknande myndighet. En av hyresnämnden uppgifter är att medla i tvister mellan hyresvärden och hyresgästen, om parterna inte kommer överens på egen hand.

Hyresnämnden är neutral gentemot både hyresvärden och hyresgästen, och ger därför inte råd om hur en part bäst ska lägga upp sin process, hur en tvist ska lösas, eller hur ett hyreskontrakt, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Behöver du råd eller hjälp av denna sort ska du istället kontakta en advokat eller en annan kunnig jurist inom området.

Hyresnämnden lämnar däremot allmän information om hyreslagstiftningen och annan lagstiftning som är relevant, och som berör de frågor som kan tas upp i hyresnämnden.

Vid en tvist försöker hyresnämnden alltid ena hyresvärden och hyresgästen. Om medlingen inte leder till att parterna enas, kan hyresnämnden besluta i en rad tvister utifrån hyreslagstiftningen och annan relevant lagstiftning.

De hyrestvister som hyresnämnden inte kan avgöra prövas i stället av allmän domstol.

Ett medlingssammanträde är inte offentligt, men detta betyder inte att uppgifterna som kommer fram under medlingen är sekretessbelagda. För att en uppgift ska bli sekretessbelagd behöver antingen hyresvärden eller hyresgästen göra förbehåll om det.

Hyresnämnden tar inte ut några avgifter från varken hyresvärden eller hyresgästen. Båda parterna får dock själva stå för kostnader så som ombudskostnad eller kostnaden för förlorad arbetstid för den tid som förhandlingen tar. Tanken är dock att man ska klara sig utan ombud, då ordföranden ser till att den information och de omständigheter som är relevanta för tvisten kommer fram genom att ställa frågor.